Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

100 mr logga 2012 low 150f rmejl

01. Invigning

Torsdag 09:30 - 10:30 Hammarskjöldsalen
Mänskliga Rättighetsdagarna

02. Historieskrivning om mänskliga rättigheter

Lena Halldenius, Lina Sturfelt, Lunds universitet, Linde Lindkvist, Malin Arvidsson, Peter Johansson
Torsdag 11:00 - 12:00 Hammarskjöldsalen
Avdelningen för mänskliga rättigheter, Lunds universitet

Hur vi förstår mänskliga rättigheters historia påverkar vår förståelse av vad MR är idag och bör betyda i framtiden. Dagens internationella system av regler legitimeras ibland genom hänvisningar till en lång tradition av rättighetstänkande. Det finns då en risk att skiftande innebörder av och strider om begreppet tonas ned. Detta är en utmaning för den som förmedlar MR-historia. Kan vi undervisa om detta utan att bli okritiska historieberättare? 

04. Svenska kommuner mot rasism och diskriminering

Björn Kullander, Gro Hansen, Helena Rojas, Sara Pettersson
Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 10
Sveriges Kommuner och Landsting

Hur kan din kommun motverka och förebygga rasism och diskriminering? Ta del av konkreta insatser från några kommuner som deltar i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk mot rasism och diskriminering. Arbetet utgår från ett europeiskt tiopunktsprogram som bland annat omfattar områdena utbildning, bostadsmarknad, sysselsättning, kultur och fritid.
 
 

05. Från konvention till praktiskt arbete och samverkan i ett helt län

Noomi Carlsson, Tobias Rahm, Åsa Ekman
Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 11
Jönköpings kommun, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen Jönköpings län

Hur kan vi få ett helt län att arbeta systematiskt och kontinuerligt med barnkonventionen?
Vi tror att kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte är en del i det. Länsstyrelsen Jönköpings län, Region Jönköpings län och Jönköpings kommun samverkar och erbjuder regelbundet utbildning i barnkonventionen till alla anställda i samtliga kommuner, regionen och länsstyrelsen i länet. Våra utvärderingar visar positiva resultat! Vi har också byggt en struktur för att byta erfarenheter och lära av varandra samt driva på genomförandet i respektive organisation. Under detta seminarium beskriver vi arbetet från konvention och ord, till utbildning och konkret barnrättsarbete.

06. Psykisk hälsa för nyanlända barn: vägen framåt

Forskare från forskargruppen Child Health and Parenting vid Uppsala universitet, Magnus Jägerskog- GS på Bris, Sofia Grönqvist- biträdande chef på Bris stödenheten
Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 12
Bris

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat sedan 1980-talet. Bris satsar på att bryta trenden. I en serie rapporter analyserar Bris utvecklingen inom olika områden och kommer med åtgärdsförslag. I mars lanserade Bris sin årsrapport med en särskild fördjupning av kontakterna som handlade om psykisk ohälsa. I en uppföljande rapport har Bris tittat särskilt på den psykiska ohälsan hos barn som flytt. Baserat på aktuell forskning samt erfarenheterna från Bris gruppstödsverksamhet och konsultationer med barn med erfarenhet av flykt fokuserar seminariet på diskussioner kring vägen framåt.

07. Samvetsklausuler i vården - en aktuell fråga nu och i framtiden?

Hans Ingvar Roth, Kavot Zillen, Per Norberg, Susanne Wigorts Yngvesson
Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 13
Kavot Zillén Stockholms universitet

Hur långt sträcker sig rätten till religions- och samvetsfrihet för hälso- och sjukvårdspersonal? Bör exempelvis hälso- och sjukvårdspersonal ha möjlighet att avstå från att utföra vård och behandling som strider mot dennes religion eller tro, och i så fall när? Denna fråga har blivit allt mer diskuterad och omdebatterad i Sverige på senare tid och kommer här att diskuteras ur ett rättslig och etisk perspektiv med särskild fokus på framtiden.    

08. Hur effektiv blir en svensk MR-institution?

Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 14
Nätverket för en svensk MR-institution

Efter mer än 20 års uppmaningar från FN har Sverige accepterat MR-rådets senaste rekommendationer om att inrätta ett organ som på ett oberoende sätt granskar efterlevnaden av internationella MR-konventioner. Det är en seger för det samlade MR-arbetet i Sverige, men flera frågetecken kvarstår. Regeringen måste säkerställa att en sådan institution verkligen får tydliga direktiv, ett uttalat ansvarsområde och en oberoende roll gentemot sina uppdragsgivare. Under seminariet lyfter vi frågan om hur en svensk MR-myndighet bör utformas för att konkret bidra till att förverkliga människors rättigheter.

09. Näringslivets roll i genomförandet av mänskliga rättigheter

Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 18
Myndigheten för delaktighet, Emerga

Andelen personer med funktionsnedsättning i arbete är betydligt lägre än i befolkningen i övrigt. Många fler skulle kunna arbeta om arbetsplatser och rekrytering blev mer tillgängliga och om funktionsnedsättning inkluderades i företags sociala hållbarhetsarbete. Myndigheten för delaktighet och Emerga arrangerar seminariet där utmaningarna och möjligheterna på området diskuteras.

10. Khartoumprocessen och mänskliga rättigheter på Afrikas horn

Saddeldin Ibrahim, Sarah Hamed, Yasin Ahmed
Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 19
Nätverket för fred på Afrikas horn och Sensus studieförbund

EU länderna skrev ett avtal, så kallade Khartoumprocessen, med länder på Afrikas horn i syfte att stoppa människosmuggling och människohandel. Genom att samarbeta och finansiera icke demokratiska regimer, ignorerar avtalet att den huvudsakliga anledningen till att människor flyr är frånvaron av demokrati och respekten för mänskliga rättigheter på Afrikas horn. Avtalet behöver granskas och diskuteras.
 
 
 

Mångfald - jämställdhet inom Svensk Fotboll

Gunnar Pettersson , Mika Sankala , Sevana Bergström
Torsdag 11:00 - 12:00 Lilla scen
Svenska Fotbollförbundet

Allas rätt att vara med i vår fotboll är en av de viktigaste byggstenarna i svensk fotbolls värdegrund. Det innebär att alla som vill spela eller ta del av vår fotboll ska känna sig välkomna, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
Alla är olika – olika är bra, ska bidra till att uppfylla Svensks Fotbollförbundets -vision för  allas lika värde. Svensk Fotboll ska skapa ännu bättre förutsättningar för våra distrikt och föreningar att göra ännu mer och att få fler att spela, vara med, i fotboll och synliggöa allt gott fotbollen redan gör.
Vi kommer att arbeta ännu mer med mångfald och jämställdhetsfrågor inom Svensk Fotboll och få in dessa viktiga frågor i våra utbildningar.
 
 

Ledarskap, religion och demokrati

Max Stockman
Torsdag 11:30 - 12:00 Stora scen
Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Hur ser unga ledare inom trossamfunden på sin roll som förvaltare av demokratins idéer och mänskliga rättigheter? I det unika projektet Ledarskap, religion och demokrati samlas företrädare från kristna, muslimska, judiska och andra religiösa riktningar och samtalar om dessa frågor och hur det religiösa klimatet ser ut idag i Sverige. Satsningen är ett samarbete mellan Myndigheten för stöd trossamfund, Sveriges interreligiösa råd och Demokratiakademin. 

Klockringning och psalmsång mot nazism – Vad hände sedan?

Alice Hägg, Ciczie Weidby, Dan Ahnberg, Fredrik Hollertz, Johanna Linder
Torsdag 12:00 - 12:30 Stora scen
Studieförbundet Bilda

1 maj 2014. Kyrkklockorna ringde över Jönköping och varnade för fara. Tusentals Jönköpingsbor stod på gatorna och stoppade nazistiska Svenskarnas Partis marsch. Allt utan någon form av skadegörelse och utan att någon person blev allvarligt skadad. Några dagar senare hade nyheten om den folkliga resningen – kyrkklockorna, psalmsången, talramsorna, gudstjänsten mm – spridit sig över världen. Vi ser tillbaka och ställer oss frågan: Vad hände sedan?

12. See you in court Trump!

Steven Watt
Torsdag 13:00 - 14:30 Hammarskjöldsalen
Föreningen Ordfront och MR-dagarna

As soon as Donald Trump was elected US president, national human rights organizations such as the ACLU and Center for Constitutional Rights, made it very clear that any attempts from the new president to violate the US constitution will be follow by a law suit. Before the president’s first 100 days were over, a number of law suits were already filed, the first attempt of a Muslim Ban was quashed. This seminar presents how CSO:s has, until now, managed to stop the presidential power from abusing civil rights. 

13. De mänskliga rättigheternas framtid – i skuggan av den ”tillfälliga lagen”

Edda Manga, Maria Bexelius, Tobias Hubinette
Torsdag 13:00 - 14:30 Rydbergsalen
Nationella sekretariatet för genusforskning

Detta panelsamtal handlar om hur olika maktrelationer skapas, upprätthålls och fördjupas i skuggan av Sveriges vändning i asylpolitiken, från ”humanitär stormakt” till ett av de länder i Europa med mest restriktiv asylpolitik. Hur slår lagen mot redan utsatta grupper som HBTQ-personer, kvinnor och barn?  Och vad händer med den svenska lagstiftningen i förhållande till internationell rätt och konventionen om mänskliga rättigheter?

100 symbol   med byline st ende

14. Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet, Håkan Ericson, Utbildningsförvaltningen, Marco Nilsson, Jönköping University, Mona Jaber, Kultur- och Fritidsförvaltningen
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 10
Universitets och Högskolerådet/Den Globala Skolan, Jönköping University, Jönköpings kommun

Christer Mattson föreläser om skolans arbete mot våldsbejakande extremism och om Kungälvsmetoden, som vill skapa kunskap om drivkrafter bakom ett rasistiskt och främlingsfientligt beteende. Marco Nilsson förläser om radikalisering mot islamistisk våldsbejakande extremism i väst och om hur radikaliseringsprocessen kan gå till. Håkan Ericson och Mona Jaber delar med sig av det förvaltningsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism i Jönköpings Kommun.

15. Barnkonventionens blir lag 2020: vad innebär det i praktiken för skolan, socialtjänsten och Hälsö och sjukvården?

Anna Kaldal, Cecilia Grefve, Magnus Jägerskog, Monica Gustafsson-Wallin, Tomas Jonsland , Tove Kjellander
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 11
Bris

Barnkonventionen förväntas bli lag 2020. Frågan om hur den ska tillämpas i praktiken är högaktuell. Seminariet belyser vad det innebär för skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vilka rutiner kommer att ses över? Hur kommer barnens åsikter beaktas i alla beslut? Vad måste samhällets olika instanser göra nu?

16. Rasism i den svenska skolan

Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 12
Friends

Ingen skola står fri från rasism. Rasismen i den svenska skolan skapar privilegier för vissa elever och en skolgång och samhällsmedverkan präglad av utsatthet och otrygghet för andra. Inom skolan reproduceras vithet som den privilegierade och överordnade positionen och elever vittnar dagligen om hur rasismen utsätter dem; genom andra elever, lärare och föräldrar. Hur påverkar vithet, makt och rasismens konstanta närvaro skoldagen och vad gör vi?

17. Framtidsvisioner: Hur bearbeta kolonialt förtryck i Sápmi?

Jon Petter Stoor, Kristina Sehlin Macneil, Peter Johansson, Sylvia Sparrock
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 13
Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet

I hundratals år har Sverige haft ett kolonialt förhållningssätt gentemot det samiska folket. Detta förtryck har tagit sig många uttryck – assimilering, segregering, diskriminering, rasism, rasbiologisk forskning, landgrabbing – vilket orsakat psykisk ohälsa och intergenerationella trauman bland samer. Panelen diskuterar vilka förändringar och åtgärder som krävs för att möjliggöra hantering av dessa trauman och motverka psykisk ohälsa bland samer.

18. How can labour migrants’ rights be secured in the global world?

Andrea Spehar, Sari Kouvo
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 14
Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet

Globally up to 90 percent of all international migrants consist of labour migrants and their families. How can labour migrants’ rights be secured locally and internationally? What role do international conventions and agreements play, including a core international instrument of ICRMW, ILOs standards on migrant workers, and UN convention on migrant workers’ rights?

19. Religions- och övertygelsefrihet: så funkar det

Jennie Nordin, Policyrådgivare religions- och övertygelsefrihet, Svenska kyrkans internationella arbete, Katherine Cash, Rådgivare religions- och övertygelsefrihet, Svenska missionsrådet
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 18
Svenska kyrkan tillsammans med Svenska missionsrådet

Samhällsdebatten om religionsfrihet kan vara förvirrande. Många människor möter frågorna i arbetslivet eller i samtal runt fikabordet men känner att de saknar kunskap eller metoder för att tryggt kunna närma sig frågorna.
Välkommen till ett metodseminarium om religions- och övertygelsefrihet som bjuder på kunskap och konkreta verktyg för folkbildning och reflektion. MR fakta och exempel från hela världen värvas med illustrativa kortfilmer, pedagogiska övningar och samtal. Premiär för ett webbaserat folkbildningsmaterial on religions- och övertygelsefrihet som fritt får användas i gymnasieskolor, kommuner, trossamfund och annan verksamhet för kunskapsspridning och gemensam reflektion.